مهدی محبعلی

مهدی محبعلی

 

متولد تهران......................................................1348

فارغ التحصیل دانشگاه سوره ...........................1378

دانش آموخته مدرسه هنرهای زیبا  پسران.........1369

عضو  پیوسته انجمن هنرمندان نقاش.

 

 

نمایشگاه های انفرادی:

 

گالری الهه ......................................................1393

گالری الهه ......................................................1391

خانه هنرمندان.................................................1387

گالری آتشزاد...................................................1383